မုိးဧရာ၏ အျမင္

လူသားမ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ဆန္ကုိ လုံေလာက္ ခ်ဳိသာ လြယ္ကူစြာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္လာရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူျခင္း၊ လုိအပ္ေသာနည္းပညာမ်ား ပံ့ပုိးျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ကို တုိးျမွင့္ေစရန္
  • လုိအပ္ေသာ ေဆး၊ ေျမၾသဇာမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ရရွိႏုိင္ေစရန္
  • ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္
  • ခ်ဳိသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ျဖန္႕ျဖဴးရန္

       
   ပင္မစာမ်က္ႏွာ      မုိးဧရာ အေၾကာင္း      ဆက္သြယ္ရန္      Log In   
Copyright © 2013, Moe Aye Yar Rice and Paddy Trading. Designed by HML Technology Pte. Ltd.